กสิกรไทยแจงข่าวขาย บลจ.ยังไม่มีสรุป ตั้งเป้าพอร์ตสินเชื่อปีนี้ขยายตัว 5-7%

จากกรณีมีกระแสข่าว ธนาคารกสิกรไทย เตรียมพิจารณาขาย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย ด้วยมูลค่ากว่า 3 หมื่นล้านบาทนั้น

กสิกรไทย

นายจงรัก รัตนเพียร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ตามที่มีข่าวว่า ธนาคารกสิกรไทย กำลังพิจารณาทบทวนแผนกลยุทธ์ที่มีต่อธุรกิจของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) นั้น ธนาคารขอเรียนชี้แจงดังนี้

ธนาคารกสิกรไทย แสวงหาโอกาสทางธุรกิจและแนวทางเพิ่มเติมที่จะสร้างประโยชน์ต่อลูกค้า และผู้ถือหุ้นในทุกธุรกิจของธนาคาร รวมถึงธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เป็นหนึ่งในธุรกิจที่สำคัญของธนาคาร

ทั้งนี้ในแนวปฏิบัติดังกล่าว ธนาคารอาจจะต้องมีการหารือร่วมกันกับหลายฝ่าย ซึ่งการหารือดังกล่าวนั้นอาจจะไม่ได้ส่งผลให้มีธุรกรรมเกิดขึ้นแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หากมีธุรกรรมเกิดขึ้น ธนาคารจะเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเวลาที่เหมาะสม

อย่างไรก็ตาม ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย เลขานุการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย ได้เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 26 ม.ค. มีมติอนุมัติเป้าหมายทางการเงินของธนาคารกสิกรไทย สำหรับปี 2566 โดยมีสาระดังต่อไปนี้
ธนาคารได้ตั้งเป้าหมายพอร์ตสินเชื่อเติบโตจากปีก่อน 5-7% มีส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) 3.3-3.45% อัตราส่วนค่าใช้จ่ายดําเนินงานต่อรายได้รวม (Cost to Income Ratio) อยู่ที่ 43.15 ต้นทุนความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ (Credit Cost per Year) 175-200 bps และมีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่ำกว่า 3.25%

บล.ดาโอ (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า บริษัทได้ปรับประมาณการกำไรสุทธิในปี 2566 ลดลง 12% และปรับกำไรสุทธิ 2567 ลดลง 7% จากการปรับ credit cost เพิ่มขึ้น เพราะการ clean up ลูกหนี้ยังมีต่อเนื่อง ทำให้ได้กำไรสุทธิในปี 2566 อยู่ที่ 3.9 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% จากฐานต่ำในปีก่อน